אימייל:
סיסמא:
זכור אותי

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש

שימושך באתר האינטרנט www.artomania.co.il ("האתר"), לרבות גלישה באתר, רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, קריאת כל תוכן הכלול באתר, או קבלת כל שירות נלווה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם אינך מסכים לכל התנאים או לחלק מהם, אנא הימנע משימוש באתר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים. הכותרות המובאות להלן הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

תקציר תנאי השימוש

תקציר זה נועד לנוחיותך לשם הבהרת מספר נקודות מרכזיות בתנאי השימוש באתר אך כל תנאי השימוש המלאים הם הקובעים. האתר משמש כאמצעי להזמנת ערכות ציור מותאמות אישית וכן להזמנת ערכות ציור מגלרית תמונות. הערכה האישית נוצרת על בסיס תמונה הנשלחת על ידך. חל איסור מוחלט על שליחת תמונה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת והעובר על הוראה זו מסתכן בתביעה משפטית. ערכות הציור אשר מותאמות אישית ללקוח, מתוקף היותן מיוצרות על פי הזמנה אישית, אינן ניתנות להחזרה. קניה באתר מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף בלבד.

כללי

האתר משמש אמצעי להזמנת ערכות ציור בהתאמה אישית וערכות ציור הניתנות לבחירה מתוך גלריית תמונות המוצגת באתר ("המוצרים" או "המוצר", בהתאמה). הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב ("ההסכם") בינך ובין "לאופרד הנדסה בע"מ" ת.ד 108 בית-חנן 76868, וכל תאגיד ו/או צד שלישי הקשור אליה או המסייע לה בהפעלת האתר ("החברה").

ההסכם עודכן לאחרונה על ידי החברה בתאריך 04.09.2007. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את תנאי ההסכם, או כל חלק מהם, או להוסיף להסכם זה תנאים חדשים, וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני. החברה תפרסם כל שינוי בתנאי ההסכם באתר, והנך מתחייב לעיין בהסכם ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, ככל שחלו שינויים כאמור.

השימוש בפורום האתר כפוף לתקנון הפורום. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש בפורום אשר אינו מוסדר תחת תקנון הפורום יהיה בכפוף לאמור בהסכם זה.

גישה לאתר

החברה עושה את מרב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. החברה עושה את מרב המאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים: 1. לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו. 2. לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, לבצע רכישת מוצרים באתר או לקבל כל שירות נלווה. 3. לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר. 4. להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום. 5. לבצע כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר. 6. החברה עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי החברה בעניין זה.

שימושים אסורים באתר

הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי. הנך מתחייב שלא לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, ניצול מסחרי אחר של האתר או כל שימוש שאינו שימוש אישי במחשב או של תוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר.

הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

הנך מאשר כיידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של החברה מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של החברה, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו.

הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשותה של החברה בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה, לא תעביר אל האתר כל חומר שיש בו משום: 1. פגיעה או הפרה בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם על פי כל דין. 2. איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, גזענות, הפליה אסורה או אי נעימות כלשהי. 3. עידוד או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו. 4. פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב. 5. מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.

קניין רוחני

האתר עלול לכלול מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ("תכנים"), המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו של האתר (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה.

הנך רשאי להוריד מידע מהאתר אל המחשב שלך (download), לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש על ידי האתר. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך בלא קבלת אישור מהחברה, בכתב ומראש. גם במידה ותקבל אישור מהחברה לנצל את המידע באופן חוקי, אינך רשאי לשנות את עיצוב המידע, לרבות הסרת או שינוי שמו של בעל הזכויות במידע, כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע שהותר לך לנצל. הנך מצהיר כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור.

הנך מתחייב שלא להעלות מהמחשב שלך אל האתר (upload) ולא לשלוח אל החברה כל חומר, לרבות תמונה, איור, הנפשה, צילום, תרשים, דמות או הדמיה ("חומר") המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב להעלות חומר כאמור אל האתר. הנך האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר ו/או לחברה.

בהעלאת חומר כלשהו ממחשבך אל האתר, הנך מצהיר ומתחייב: 1. כי הנך אחראי לתוכן ולאיכות החומר אותו סיפקת. 2. כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות לעשיית שימוש בחומר בגינו הנך מבקש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. 3. כי החומר אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין כי קיבלת את רשותו המפורשת של צד שלישי כאמור להעלות את החומר אל האתר. 4. כי בעליו של החומר מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/או לפרסם את החומר, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר ביצירה קיימת, והכול בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד. 5. כי בעליו של החומר מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לצפות בחומר ולהעתיקו למחשבו האישי, לשם שימושו האישי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש באתר. 6. כי היה וימצא כי החומר אשר סיפקת לחברה לצורך קבלת המוצרים ו/או השירותים כאמור, אינו בבעלותך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם לה ולכל תאגיד ו/או צד שלישי הקשור אליה ו/או הפועל מטעמה. 7. כי תשפה ותפצה את החברה וכל תאגיד ו/או צד שלישי הקשור אליה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם השימוש בחומר באתר לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, במידה והצהרותיך בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות.

הנך רשאי להציב קישורים (links) לאתר באתרים אחרים, בתנאי שקישור כאמור יזהה את האתר באופן ברור ויפנה לעמוד השער של האתר, www.artomania.co.il. אינך רשאי לקשר ישירות לעמודים אחרים באתר או לתכנים ספציפיים באתר. הנך מתחייב שלא להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני או פורנוגראפי. במידה והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תורה לך להסיר קישור כלשהו לאתר, תפעל מייד בהתאם להנחיית החברה ולא תהיה לך טענה כלשהי כנגדה בעניין זה.

אחריות ושיפוי

הנך מכיר בכך שהאתר בכללותו, כולל כל מידע ותכנים המופיעים בו אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, כל שירות או מוצר המוענקים באמצעות השימוש באתר, וכל תוכנה המסייעת בהפעלת האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם (as is). אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן מצג או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג או התחייבות של החברה בנוגע למידע האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי.

החברה עושה את מרב המאמצים על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר הנו מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שבמידע המופיע באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. החברה ממליצה לערוך בדיקה נוספת ומקיפה לפני נטילת חבות כלשהי בהסתמך על מידע המצוי באתר, לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי ו/או השוואה למקורות אחרים. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

באתר עלולים להופיע קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"), לרבות קישורים הממוקמים באתר על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר. החברה אינה עורכת את המידע המופיע באתרים המקושרים ואין לה כל שליטה בתכנם של האתרים המקושרים. תכנים המופיעים באתרים מקושרים עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי מוסריים או לא חוקיים, ולחברה אין כל אפשרות לבחון תכנים כאמור או לקבוע אותם. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הנך מסכים ומתחייב במפורש כי החברה לא תשא באחריות כלשהי בקשר עם כל שימוש באתר ו/או גישה לאתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או בקשר עם תוצאותיו של שימוש כאמור, וכל הסתמכות על תכנים כאמור תהיה באחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. הנך מסכים כי החברה, עובדיה וכל אדם או גוף אחר המעורבים ביצירת האתר ותכניו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בעניינים המפורטים להלן, וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם העניינים המפורטים להלן יחולו עליך בלבד: 1. כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר היכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר. 2. כל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

בין היתר, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשא באחריות ובסיכון בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי.

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה ומי מטעמה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.

אופן הקנייה ורכישה באתר

זכות רכישת המוצרים באתר הינה מוקנית לכל אדם הכשיר על פי דין לבצע פעולת רכישה באמצעות כרטיס אשראי שבבעלותו בלבד, ובכפוף לכך כי רכישת המוצרים באתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל ע"י חברות האשראי הפועלות בישראל בלבד. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. תנאי מוקדם ומחייב לביצוע פעולת הרכישה באתר, הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, דרך האתר בלבד. כחלק מהליך רכישת המוצרים באתר ולשם השלמת הרכישה תידרש למלא פרטים אישיים באתר לרבות פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, בין אם הושלמה פעולת הרכישה ובין לאו, יתכן וישמרו באתר פרטים מסוימים לרבות פרטיך האישיים וחומר ששלחת לאתר, אך למעט פרטים על אמצעי התשלום. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להתנות את אספקת המוצר בחתימתך כבעל כרטיס האשראי לאחר זיהוי באמצעות תעודה מזהה על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. הצילומים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ותו לא. כל מרכיבי המוצר המפורטים והמוצגים באתר עשויים להיות מוחלפים במרכיבים הזהים במהותם ובאיכותם.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן מחמיר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בקיום מקרים מסוימים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

לאחר ביצוע פעולת הרכישה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. בנוסף, תישלח הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני על אישור הפעולה. יובהר ויודגש, משלוח האישור בדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיובך בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידך. במידה ולא השלמת את פעולת הרכישה תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבה של החברה, גם במקרה בו בחרת לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליחות. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

במידה ובוצע על ידך מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או נמסרו על ידך במתכוון פרטים שגויים ו/או נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי כרטיס האשראי שלך, החברה רשאית למנוע ממך השתתפות במכירות באתר באופן זמני או באופן קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה ו/או למסור על כך הודעה מראש. הינך מאשר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

תנאי מוקדם לביצוע פעולת רכישה באתר הוא כי המוצר מצוי במלאי החברה. במידה והמוצר אינו מצוי במלאי, על אף הופעתו באתר, החברה לא תהא מחויבת במכירתו ולא תוכל להעלות כל טענה או תביעה בקשר עם עניין זה. למען הסר ספק, במידה והמוצר אינו מצוי במלאי, על אף הופעתו באתר, החברה תעדכן אותך בנוגע להעדר המוצר מן המלאי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון ולא תחייב אותך בגין הרכישה.

הרשמה לאתר מהווה את אישורך להיכלל ברשימת לקוחות האתר, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר. החברה לא תעביר את פרטיך לצדדים שלישיים, למעט חברות האשראי, אלא כמפורט במקרים המובאים להלן: 1. במידה וביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה. 2. במידה ועשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או בכדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 3. במידה והפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה. 4. במידה והתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי. 5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

משלוח

החברה תדאג לאספקת המוצר אשר נרכש על ידך לכתובת בישראל אותה הקלדת במעמד ההזמנה. משלוח המוצרים יבוצע בדרך-כלל בדואר רשום, באמצעות דואר ישראל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבצע את המשלוח באמצעות קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים או באמצעות עובדי החברה, וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא. מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל והינם על אחריותו הבלעדית. יובהר ויודגש, כי במידה וקיבלת לביתך הודעה על דבר דואר רשום הממתין לך בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריך, האחריות באיסוף דבר הדואר ולקיחתו חלה עליך באופן אישי והינה באחריותך הבלעדית. הנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי החברה בעניין זה. זמני אספקת המוצרים כאמור כוללים רק את חישובם של ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור, עיכוב באספקת המוצרים ו/או אי אספקתם אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה וכיוצא בכך. במקרים כדוגמת אלה רשאית החברה להודיע לך על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגין המוצר ו/או השירות. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצר במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמך מראש.

אנא הקפד למלא במעמד ההזמנה פרטים מדויקים ועדכניים. האחריות על מסירת פרטים נכונים ומדויקים חלה עליך באופן בלעדי. במידה ובמעמד ביצוע ההזמנה מסרת פרטים שגויים, החברה לא תשא באחריות בגין המשלוח ולא תתחייב כי המוצר יגיע אליך בבטחה. במידה והמוצר יוחזר לחברה בשל מסירת פרטים שגויים על ידך, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, ניתן להחזיר את המוצר 14 ימים ממועד רכישת המוצר. המוצר יוחזר לחברה באריזתו השלמה והמקורית בצירוף חשבונית הקניה כאשר המוצר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, זאת לאחר יצירת קשר עם החברה ושליחת הודעה בכתב על רצונך בביטול העסקה באמצעות פקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. האחריות והתשלום עבור הגעת המוצר בשלמותו בחזרה לחברה תחול עליך באופן אישי. לאחר החזרת המוצר ועמידה בכל התנאים המובאים לעיל, תזכה החברה את כרטיס האשראי שלך או לחלופין תישלח אליך המחאה בדואר על מלוא הסכום ששולם בגין המוצר המוחזר. הוראות חלק זה יחולו אך ורק על רכישת מוצר אשר התבצעה מתוך גלריית התמונות באתר.

חוק הגנת הצרכן קובע כי במידה ובחרת להזמין מוצר אשר יוצר במיוחד לפי הזמנתך לא ניתן להחזירו. כל הזמנה של ערכת ציור בהתאמה אישית באתר אינה ניתנת להחזרה, וזאת מתוקף היות המוצר מיוצר על פי הזמנה אישית שלך, וזאת בהתאם לחוק. הנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי החברה בעניין זה.

חוק הגנת הצרכן קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך מאת החברה, תחזיר לך החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם. במידה וקיבלת את הנכס נושא העסקה או החוזה, עליך לדאוג להחזרת הנכס לחברה במקום עסקה, על חשבונך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הינך תחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבלת את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה כבר נשלח מהחברה לחברת השילוח.

אחריות למוצרים

המוצרים הנרכשים באתר מלווים באחריות של החברה למשך תקופה של שלושה חודשים, החל מיום הרכישה. האחריות למוצרים הנרכשים באתר תחול אך ורק על מוצרים בהם נעשה שימוש סביר במוצר בהתאם להוראות היצרן המצורפות למוצר. מוצר אשר נפגם במהלך המשלוח יוחלף על ידי החברה בפריט זהה וללא כל תמורה מצדך, כאשר דמי המשלוח בגין החזרת המוצר יחולו עליך באופן אישי. למען הסר ספק, כמויות הצבע אשר מגיעות יחד עם המוצר מתוכננות כך שיספיקו להשלמת הצביעה עם עודף רב, ולפיכך אין החברה אחראית על מחסור בצבע ו/או כל טענה בנידון.

אנו עושים כל מאמץ כדי שהציור המתקבל יהיה דומה ככל האפשר לתמונת המקור. עם זאת, מאחר ומדובר ביצירה אמנותית והפשטה של המקור, עבודתך תלויה במידה רבה בהקפדה על מילוי ההוראות המגיעות עם המוצר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ולמען הסר ספק, אין החברה מתחייבת על התוצאה הסופית והמוגמרת של המוצר. התוצאה הסופית המוצגת על ידי החברה באתר הינה תוצאה משוערת בלבד ואינה מחייבת כלל וכלל. אין החברה אחראית על כל הבדל בגווני הצבע ביחס לתמונה המקורית ועל שינוי באותם גוונים אשר עלול להתרחש בתמונה עם חלוף הזמן.

המוצרים הנרכשים באתר מלווים במרבית המקרים בהוראות יצרן המפרטות את השימוש הסביר במוצר. אין החברה אחראית על כל נזק שייגרם לך על ידי שימוש במוצר שנעשה שלא בשימוש סביר ו/או בזדון ו/או בניגוד לאזהרות היצרן. הנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי החברה בעניין זה.

דין ושיפוט

ההסכם יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מההסכם תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בלבד.

שאלות ובירורים

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@artomania.co.il